Tytuł wykonawczy to podstawa przeprowadzenia egzekucji, natomiast tytuł egzekucyjny jest określonym dokumentem, który stwierdza obowiązek określonego świadczenia.

Jaka jest różnica pomiędzy tytułem egzekucyjnym, a wykonawczym?

Tytułem egzekucyjnym najczęściej jest prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu, a tytuł wykonawczy jest podstawą do przeprowadzenia egzekucji

Zazwyczaj ten dokument to po prostu orzeczenie sądowe. Warto o tym wiedzieć i pamiętać, czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego. Tytuł wykonawczy to tak naprawdę każda decyzja lub wyrok, które zostały wydane przez sąd oraz inne uprawnione organy. Tytuł wykonawczy jest w rzeczywistości tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Można wyróżnić tytuły wykonawcze cywilne, tytuły wykonawcze wystawiane przez sądy karne oraz tytuły wykonawcze wystawiane przez organy orzekające w postępowaniu karnym skarbowym.

W tytule egzekucyjnym powinno być jasno określone, kto jest dłużnikiem, a kto wierzycielem. Oprócz tego musi być dokładnie określona wysokość roszczenia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zobowiązania niepieniężne również mogą być podstawą postępowania.

Precyzyjnie wskazane powinny być dane dotyczące stron sporu oraz wartości kwot, żeby organ egzekucyjny nie miał żadnych wątpliwości co do stanu faktycznego. Oprócz tego w tytule egzekucyjnym może się znaleźć także termin spełnienia świadczenia, ograniczenie odpowiedzialności dotyczącej dłużnika oraz warunek uzależniający spełnienie świadczenia.

prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sąd

Nadanie klauzuli wykonalności

W tytule można też zamieścić termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Należy mieć na uwadze, że katalog rodzajów tytułów egzekucyjnych jest szeroki i zamknięty. Te kwestie są regulowane przez art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Według tego przepisu tytułami egzekucyjnymi są między innymi: prawomocne orzeczenie sądu lub referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem, akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tytuł egzekucyjny musi być precyzyjny. Powinien zawierać wszystkie dane o stronach, które uczestniczą w sporze, a także dokładnie określać kwoty w postępowaniu. Należy pamiętać, że nie każdy wyrok sądu jest z automatu tytułem egzekucyjnym. Spełnienie wymogów formalnych to za mało, żeby wyrok został uznany za tytuł egzekucyjny. Jest to spowodowane tym, że nie każdy wyrok oraz ugoda nadają się do egzekucji.

Wymogi formalne

W doktrynie prawniczej ugruntowało się stanowisko, według którego wyrok musi oprócz wymogów formalnych spełnić jeszcze wymogi materialne, żeby mógł stanowić tytuł egzekucyjny. Kryteria wskazują, że wyrok powinien zawierać wyraźne oznaczenie stron, precyzyjne określenie świadczenia, sformułowanie treści w jasny i czytelny sposób. Nie może też budzić żadnych wątpliwości i powinien być możliwy do wykonania pod względem faktycznym i prawnym. Tytuł wykonawczy, tak samo jak tytuł egzekucyjny też jest urzędowym dokumentem. Stwierdza, że roszczenie i odpowiadający mu obowiązek dłużnika istnieją. Należy mieć na uwadze, że tytuł egzekucyjny jest potrzebny, żeby móc uzyskać tytuł wykonawczy. Z tego można wydedukować, że pierwszym etapem egzekucji jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Później wierzyciel występuje do sądu z wniosek o nadania klauzuli wykonalności przy tytule egzekucyjnym. Dopiero gdy wierzyciel posiada tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, można mówić, że jest on w posiadaniu tytułu wykonawczego.

Rozpoczęcie egzekucji

Potem sprawa kierowana jest już do komornika, który jest odpowiedzialny za rozpoczęcie egzekucji. Warto mieć na uwadze, że zakres tytułu wykonawczego może dotyczyć określonej części roszczenia objętego tytułem egzekucyjnym lub wszystkich roszczeń objętych tym tytułem. W praktyce oznacza to tyle, że tytuł egzekucyjny nie wystarcza jeszcze, żeby złożyć do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Obowiązkiem wierzyciela jest zawnioskowanie do sądu, żeby ten wydał klauzulę wykonalności. Należy pamiętać, że klauzulę można uzyskać dopiero po upływie terminu na złożenie środka odwoławczego, którym może być sprzeciw lub apelacja.

Klauzula wykonalności nie tworzy żadnych praw, ponieważ potwierdza tylko zdatność tytułu egzekucyjnego do egzekucyjności. Nie ma żadnych podstaw, żeby podważyć klauzulę wykonalności, która została nadana prawomocnemu wyrokowi bez rozszerzenia na inne osoby niż wymienione w wyroku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dłużnik może poprosić o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności
5/5 - (9 głosów)