Licytacje komornicze ruchomości

Aktualne licytacje ruchomości

Licytacje komornicze

L I C Y T A C J A

Pierwsza licytacja ruchomości

Rybnik, ul Stalowa 1

Kontener budowlany biurowy
Kompresor Donaldson Filtration Model CQ0450AB
Butle do spawania
Ukosowarka do krawędzi BM-20 Plus
Urządzenie CC-1 Coolault Circulator
Urządzenie Magnum Profi Inverter Air Plasma 75 HF
Spawarka MIG 330W MMAYGBT
Urządzenie Magnum Profi Inverter CUT 160 –
przecinarka plazmowa
Gwintownica elektryczna stacjonarna ZPM-50
B2014/1179 PROMA

Podnośnik hydrauliczny 1000 kg (czerwony)
Urządzenie DEWALT DWF1622-QS
Kontener budowlany
Sytem cięcia plazmowego Combirex DX 3000 Nr
21103706
Wycinarka plazmowa Precision Plasma RC 201 Nr
015-110-9346
Przecinarka taśmowa MIT 1-03 Nr A201922
Gąsienica do wycinarki plazmowej
Urządzenie MIG 175/2 EW60974-1
Stalowy zbiornik na wodę (niebieski)
Kompresor Renner Kompressoren Nr 628056

Problemy finansowe mogą finalnie doprowadzić osobę zadłużoną do postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dług nie zostanie spłacony w całości lub nie uda się zawrzeć ugody z wierzycielem, celem spłaty wierzytelność może dojść do zajęcia komorniczego. Najczęściej stosowaną przez organy egzekucyjne czynnością są licytacje ruchomości należących do dłużnika.

Zgodnie z art. 844 i nast. Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego licytacja komornicza jest publiczną sprzedażą majątku należącego do dłużnika celem egzekwowania niespłaconych zobowiązań. Odbywa się ona w systemie typowej aukcji, co oznacza, że wygrywa osoba zdecydowana zapłacić najwyższą kwotę za licytowany przedmiot. Jednakże, ponieważ licytacja ta ma charakter publiczny, ustawodawca zastosował szczegółowe regulacje względem niej.

Co może być przedmiotem licytacji ruchomości?

Zgodnie z ustawą, przedmiotem licytacji mogą zostać jedynie ruchomości w rozumieniu cywilnym. Jednak prawo cywilne nie definiuje jednoznacznie co znajduje się pod pojęciem „ruchomość”. Przyjęto jednak, że należy za nią uznać wszystko, co nie jest nieruchomością według art. 46 § 1 Ustawy Kodeks Cywilny. W związku, z czym ruchomością nie są grunty, budynki, które trwale są związane z gruntem oraz wszelkie części tych budynków, takie jak lokale. Przepisy szczegółowe wykluczają także pewne wyjątki, które również ruchomościami nie są.

Są nimi:

– dziko żyjące zwierzęta (zwierzę może stać się rzeczą dopiero w momencie jego udomowienia),
– złoża minerałów (dopiero po ich wydobyciu stają się rzeczą),
– dobra osobiste,
– dobra stanowiące przedmiot praw autorskich (takie jak utwory literackie),
– dobra objęte prawem własności przemysłowej (wszelkie wynalazki lub patenty),
– prawa podmiotowe, które są przedmiotem innych praw (np. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego obciążone hipoteką),
– przedmioty wyłączone z obrotu cywilnoprawnego ze względów etycznych (np. zwłoki człowieka, organy ludzkie)
– papiery wartościowe, pieniądze (wykluczone ze względu na swój charakter płatniczy, pomimo tego, że są ruchomością).

Kto może brać udział w licytacji ruchomości?

Zważając na fakt, iż licytacje komornicze mają charakter publiczny, w ich przebiegu może biernie brać udział każda osoba. Jednak aktywni uczestnicy zostali szczegółowo ograniczeni przez ustawę. Ma to ścisły związek z zakazem brania udziału w aukcji osób, które bezpośrednio mogą mieć związek z osobą dłużnika lub z prowadzoną egzekucją:

Aktywnym uczestnikiem licytacji ruchomości nie może być:

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Poza wyżej wymienionymi osobami do licytacji ma prawo włączyć się każdy, kto wniósł wadium, czyli 10% oszacowanej ceny wartości ruchomości.

Ostatnia aktualizacja