Komornik Katowice

Komornik Sądowy w Katowicach

Kancelaria Komornicza nr XV rozpoczęła działalność w sierpniu 2013 roku i znajduje się w ścisłym centrum Katowic.
Prowadzona jest przez Komornika Sądowego w Katowicach zgodnie z wymiarem Sprawiedliwości. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach Łukasz Zyga posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W oparciu o treść art. 10 ustawy z dnia z dnia 22 marca 2018 r o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wybrać dowolną kancelarię komorniczą na obszarze, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Kancelaria posiada prawo do odmowy wyłącznie w sprawach o egzekucję z nieruchomości oraz sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, komornicy działają poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Aby skorzystać z prawa wyboru komornika, wierzyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, które kancelaria przyjmuje od poniedziałku do piątku (zobowiązujące są tutaj godziny pracy kancelarii).

Strona została przygotowana w celach informacyjnych zarówno dla Wierzyciela, jak i dla Dłużnika. Daje możliwość dotarcia do podstawowych i niezbędnych dokumentów, a także zawiera najpotrzebniejsze wnioski, które można pobrać bezpośrednio ze strony. Witryna umożliwia również poinformowanie Państwa o aktualnych licytacjach. Strona zawiera także informację o obszarze działania kancelarii, godzinach przyjęć, numerach telefonów, jaki jest rachunek bankowy oraz wszelkie niezbędne informację, które ułatwią kontakt z kancelarią. Nasza kancelaria komornika jest gotowa nieść odpowiednią pomoc.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię / komornika.
Nie jest również ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Zapewnia ona jedynie dostęp do podstawowych informacji i umożliwia kontakt z kancelarią.

Prawo wyboru komornika upoważnia do wyboru naszej kancelarii – ustalmy szczegóły zlecenia!

egzekucja komornicza nieruchomości

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie Katowic

odzyskanie długu egzekucja

EGZEKUCJA

Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń i innych wierzytelności.

odzyskiwanie alimentów i długów

ALIMENTY

Skutecznie odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym 

Zakres wykonywanych czynności komornika w Katowicach

Na podstawie art.3. […]
3. Komornikom powierza się następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków z ustawy z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.

4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:
1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)

  • Wykonywanie spisów inwentarza
  • Egzekucja i zabezpieczenie roszczeń
  • Eksmisja i wprowadzenie w posiadanie
  • Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku
  • Nadzór nad licytacjami publicznymi
  • Doręczanie korespondencji
  • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego
zakres czynności komornika

Koszty zapytań do instytucji

 

Płatne i bezpłatne wnioski o udzielenie informacji:

1. Wniosek do sytemu ZUS – 39,72 zł + 0,45 zł (razem: 40,17 zł);

2. Ustalenie rachunków KIR OGNIVO – bezpłatnie;

3. Zajęcie rachunku bankowego – 0,62 zł;

4. Zapytanie do Urzędu Skarbowego – 50,00 zł + 0,45 zł (razem: 50,45 zł)

5. Zapytanie do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych – 20,00 zł

6. Rejestr zastawów DW-1 – 20,00 zł + 0,45 zł (razem: 20,45 zł)

Obszar działania Komornika Katowice-Wschód

Wnioski egzekucyjne

LICYTACJE

Licytacje komorniczne

Komornik Katowice prowadzi licytacje ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta
może przystąpić każdy zainteresowany.

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

LICYTACJE
NIERUCHOMOŚCI

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

LICYTACJE
RUCHOMOŚCI

SYSTEMY ELEKTRONICZNE  Z JAKICH KORZYSTA KOMORNIK KATOWICE

 

KANCELARIA KOMORNICZA PRZY SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE-WSCHÓD

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Kancelaria posiada wdrożone systemy dostępu elektronicznego do baz danych celem uzyskania niezbędnych informacji z następujących źródeł:

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
EPU – system obsługi elektronicznych wniosków egzekucyjnych,
Ognivo – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika,
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

komornik sądowy przy sądzie centralnej ewidencji pojazdów  pojazdów i kierowców

*Zgodnie z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Jeśli mają Państwo zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Kancelarią Komornika. Sposoby kontaktu to:
adres korespondencyjny 40-035 Katowice ul. Jagiellońska 16/6, adres e-mail: katowice.zyga@komornik.pl, tel. 32 733-19-10.

Inspektor Danych Osobowych (IDO)
Tomasz Farbicki
e-mail: tomek@idat.pl

Ostatnia aktualizacja