Komornik, jak każda inna osoba, może popełniać błędy lub nienależycie wykonywać swoją pracę. Na szczęście prawo nie jest obojętne wobec takich sytuacji. Obywatel może złożyć skargę na czynności komornika. Tego typu skarga może zostać złożona w związku z czynnościami wykonywanymi przez komornika lub zaniechaniem jego działań. Zaniechanie to nierealizowanie czynności lub obowiązków przez komornika, które powinien on wykonywać w ustalonej formie. Skargi na czynności komornika dają sygnał organom egzekucyjnym, aby te zweryfikowały, czy komornik wykonuje swoją pracę legalnie i zgodnie z prawem.

Kto jest upoważniony, aby wnieść skargę na czynności komornika?

W świetle prawa skargę na komornika może złożyć każda osoba, która uważa, że doszło do naruszenia prawa przez komornika. Nawet jeśli komornik zaniechał wykonywania jego obowiązków, taką skargę może złożyć również osoba, której nie dotyczy bezpośrednio ani pośrednio sprawa komornicza. W praktyce oznacza to, że skargę może wnieść każdy, a nie tylko dłużnik i wierzyciel. Co więcej, czynności komornika może także zaskarżyć sąd, prokurator lub inny organ (Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja pozarządowa).
czynności komornika naruszone bądź zagrożone

W jaki sposób rozpocząć składanie skargi na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika musi być zgłoszona na piśmie. Nie jest to kwestia telefonu lub słownego zgłoszenia zażalenia. Skarga na piśmie rozpoczyna cały proces weryfikacji działania danego komornika. Tego typu pismo procesowe musi zawierać kilka istotnych informacji:

  • strony postępowania egzekucyjnego i ich adresy,
  • sygnaturę akt komorniczych,
  • rodzaj pisma,
  • odniesienie się do sądu,
  • kwestionowaną czynność lub jej zaniechanie,
  • podpis składającego skargę.

Jak wygląda proces wnoszenia skargi?

Skarga na czynności komornika jest wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika. Wówczas oskarżony komornik przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego postępowania. Skomplementowane w ten sposób dokumenty trafiają do właściwego sądu. Do skargi musi być dołączony odpis od każdej ze stron i komornika. Składając skargę, należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł. W tym samym czasie można również złożyć wniosek, aby postępowanie komornicze zostało wstrzymane na czas wyjaśnienia sprawy. Skarga na czynności komornika może być od razu uwzględniona przez komornika. Nie ma wtedy potrzeby przekazywania jej do sądu i uiszczania opłaty sądowej. Sąd może oddalić, odrzucić lub uwzględnić skargę (w całości lub w części). Skarga zostanie oddalona, jeśli nie zostaną dostrzeżone żadne nieprawidłowości w postępowaniu oskarżonego. Odrzucenie ma miejsce, kiedy skarga zostanie złożona po terminie lub z innych przyczyn była niedopuszczalna.

Jaki jest termin na wniesienie skargi na czynności komornicze?

Skarga może zostać złożona maksymalnie 7 dni od dnia dokonania oskarżanej czynności. Jeśli termin przekroczy tydzień, nie zostanie uiszczona opłata sądowa lub wniesione oskarżenie będzie niedopuszczalne, sąd odrzuci skargę. W przypadku gdy nie zgadzamy się z decyzją sądu, można złożyć zażalenie.

Co powinien zrobić komornik?

Oskarżony komornik ma obowiązek najpóźniej do 3 dni napisać uzasadnienie odnoszące się do skargi. Następnie do jego obowiązków należy przekazania kompletnej dokumentacji do sądu. Według uchwały Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1999 r., III CZP 16/99), w postępowaniu przed sądem wszczętym na skutek skargi na postanowienie komornika ustalające koszty egzekucji, komornik nie bierze udziału. Wprowadzona w 2019 roku ustawa stwierdza, że w odpowiednich okolicznościach komornik może zostać obciążony kosztami postępowania sądowego.

Wzór na skargę na czynności komornika:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-wszczecie-egzekucji-oraz-skargi-na-czynnosci-komornika

Przykłady sytuacji, kiedy należy złożyć skargę

Przykład 1

Dłużnik spłacił dług na rzecz wierzyciela w wyznaczonej kwocie i wyznaczonym terminie. Komornik, który w dalszym ciągu będzie wykonywał swoje czynności, podlega skardze na czynności komornika.

Przykład 2

Komornik zajmuje większą sumę z konta, niż jest to przewidziane prawnie. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i podlega pod skargę na czynności komornika. Komornik nie ma prawa zająć więcej, niż jest to prawnie określone.

Skargę mogą wnosić wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób zostały dotknięte lub naruszone przez czynności komornicze. Należy jednak pamiętać, że nie każdy komornik to człowiek bez serca. Komornik może się w swoich działaniach pomylić lub zwyczajnie coś przeoczyć. Przed składaniem oficjalnej skargi, należy przedyskutować sytuację z komornikiem. Być może wyniknęło nieporozumienie, które można wyjaśnić za porozumieniem stron.

Z drugiej strony komornik nie może wykraczać poza swoje kompetencje i pozwalać sobie na samowolne zachowanie. Jeśli ten przypadek dotyczy twojego komornika, koniecznie to zgłoś odpowiednim organom. Nie należy także zakładać, że skarga na czynności komornika zostanie odrzucona. Jeżeli sąd uzna winę komornika, z pewnością możemy liczyć na pomyślne dla nas rozstrzygnięcie sprawy. Musimy jednak mieć solidne podstawy. Czynności egzekucyjne będą nagrywane, co później stanie się dokumentacją w sprawie.