Jeśli jesteś Wierzycielem, wybór drogi postępowania egzekucyjnego należy do Ciebie. Do wyboru są dwie opcje – droga sądowa albo pozasądowa.
Postępowanie sądowe prowadzone jest przez komornika, z kolei postępowanie pozasądowe, zwane windykacją, prowadzone jest przez windykatora.

Zawód komornika reguluje Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku. Według niej komornik to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Żeby móc wykonywać ten zawód, obowiązkowe jest ukończenie odpowiednich studiów i uzyskanie wykształcenia prawniczego. Zawód windykatora nie jest uregulowany żadnymi przepisami, a do jego wykonywania nie jest wymagane ukończenie studiów prawniczych. Do głównych zadań windykatora należy egzekwowanie zaległych należności, głównie w sposób polubowny.

Komornik posiada uprawnienia, do których nie jest upoważniony windykator. Jego zadaniem jest wyegzekwowanie kwoty należności wraz z odsetkami, a także kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego. Zatem dogadanie się z windykatorem pozwoli uniknąć egzekucji komorniczej, a co więcej pozwoli także zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Różnica uprawnień

Komornikowi przysługuje prawo do zajęcia środków pieniężnych, ruchomości, nieruchomości. Komornik może również wejść na posesję czy też do mieszkania bez zgody dłużnika. Windykator nie ma prawa do tego typu tego czynności.

 

Sprawdź także:

Dług w spadku – trzeba przyjąć czy nie?